Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử


Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Trong bài giảng có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  ● A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

  I. Số oxi hóa và cách xác định số oxi hóa

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Khái niệm về số oxi hóa : Số oxi hóa của một nguyên tố trong phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó, nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử đều là liên kết ion

  II. Các khái niệm cần nắm vững

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Chất khử là chất nhường electron, sau phản ứng số oxi hóa của nó tăng lên

  III. Cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Có một số cách để cân bằng phương trình phản ứng oxi hóa - khử như phương pháp thăng bằng electron, phương pháp ion - electron, tất cả đều dựa vào nguyên lí bảo toàn khối lượng và bảo toàn điện tích.

  IV. Chiều xảy ra phản ứng oxi hóa khử

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Khi một chất khử gặp một chất oxi hóa liệu có xảy ra phản ứng hóa học trong mọi trường hợp không?

  V. Dự đoán tính chất oxi hóa – khử của một hợp chất dựa vào số oxi hóa

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Một nguyên tố có thể tồn tại ở nhiều trạng thái oxi hóa (số oxi hóa) khác nhau.

  VI. Xác định sản phẩm của phản ứng oxi hóa – khử

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Để xác định đúng sản phẩm của phản ứng oxi – hóa khử ta cần nắm vững những nội dung sau

  B.TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN LUYỆN CHƯƠNG 4 : PHẢN ỨNG HÓA HỌC - PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ

    Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện Hóa học lớp 10. Chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử

  VII. Phân loại phản ứng hóa học

    Bài giảng hóa học 10 chương 4 : phản ứng hóa học - phản ứng oxi hóa - khử. Phân loại phản ứng hóa học. Các phản ứng hóa học trong tự nhiên được chia thành hai loại, loại có sự thay đổi số oxi hóa và loại không thay đổi số oxi hóa của các nguyên tố. Loại phản ứng hóa học thứ nhất còn gọi là phản ứng oxi hóa – khử


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập