Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen


Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương 5 : nhóm halogen. Trong bài giảng có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  ● A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

  1. Vị trí, cấu tạo, tính chất của nhóm halogen

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Nhóm halogen gồm có các nguyên tố : 9F (flo), 17Cl (clo), 35Br (brom), 53I (iot), 85At (atatin là nguyên tố phóng xạ) thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn.

  2. Clo

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Trong tự nhiên Clo có 2 đồng vị Cl (75%) và Cl (25%) = 35,5 Phân tử Cl2 có một liên kết cộng hóa trị kém bền, nên Cl2 dễ dàng tham gia phản ứng, Cl2 là một chất oxi hóa mạnh.

  3. Flo

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Là chất oxi hóa rất mạnh, tham gia phản ứng với hầu hết các đơn chất và hợp chất tạo hợp chất florua (F-).

  4. Brom và Iot

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Brom và Iot là các chất oxi hóa yếu hơn clo.

  5. Axit HCl, HBr, HI

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Dung dịch axit HCl, HBr, HI có đầy đủ tính chất hoá học của một axit mạnh : Làm quỳ tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại đứng trước H giải phóng H2, tác dụng với bazơ, oxit bazơ tạo thành muối và nước, tác dụng với một số muối.

  6. Muối clorua

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Chứa ion âm clorua (Cl-) và các ion dương kim loại, NH như : NH4Cl, NaCl, ZnCl2, CuCl2, AlCl3

  7. Nhận biết muối halogenua

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua

  8. Hợp chất chứa oxi của clo

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Trong các hợp chất chứa oxi của clo, clo có số oxi hóa dương, được điều chế gián tiếp.

  9. Điều chế X2

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Nguyên tắc là oxi hóa các hợp chất X-

  10. Điều chế HX (X: F, Cl, Br, I)

    Bài giảng hóa học 10 chương 5 : nhóm halogen. Phương pháp sunfat : Cho NaCl tinh thể vào dung dịch H2SO4 đậm đặc

  B.TỔNG HỢP CÁC BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN LUYỆN CHƯƠNG 5 : NHÓM HALOGEN

    Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện Hóa học lớp 10. Chương 5 : nhóm halogen.


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập