Phần 2: Bài giảng trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 11


Bài giảng chi tiết, tóm tắt, tổng hợp các bài giảng trong sách giáo khoa môn tiếng anh lớp 11. Trong bài giảng có các ví dụ và cách giải chi tiết cũng như các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  Unit 1: Friendship

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 1: Friendship . Ngữ pháp động từ nguyên thể

  Unit 2: Personal experience

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 2: Personal experience . Thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành

  Unit 3: A Party

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 3: A Party . Động từ nguyên mẫu và danh động từ. Passive infinitive and gerund

  Unit 4: Volunteer Work

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 4: Volunteer Work . GERUND AND PRESENT PARTICIPLE(Danh động từ và Hiện tại phân từ). Perfect Gerund and Perfect Participle (Danh động từ hoàn thành và Phân từ hoàn thành)

  Unit 5: Illiteracy

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp Unit 5: Illiteracy : Personal experience . Lời nói trực tiếp, Lời nói gián tiếp, Lời khuyên với động từ nguyên mẫu

  Unit 6: Competitions

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 6: Competitions . Direct speech & indirect speech (Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp). Reported speech with Gerund: (Lời nói gián tiếp với danh động từ)

  Unit 7: World Population

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 7: World Population . Câu điều kiện loại 1, Câu điều kiện loại 2, Câu điều kiện loại 3

  Unit 8: Celebrations

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 8: Celebrations. Cách sử dụng Pronouns one(s), someone, no one, anyone, and everyone

  Unit 9:The Post Office

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 9:The Post Office. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ : Mệnh đề quan hệ xác định (defining relative clause), mệnh đề quan hệ không xác định (non-defining relative clause)

  Unit 10: Nature In Danger

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 10: Nature In Danger. Cách dùng relative pronouns with prepositions

  Unit 11: Sources Of Energy

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 11: Sources Of Energy. Relative clauses replaced/ reduced by participles (mệnh đề hệ được thay thế/ rút gọn bằng phân từ). Mệnh đề quan hệ được thay thế bằng phân từ, mệnh để quan hệ được thay thế bằng động từ nguyên mẫu

  Unit 12: The Asian Games

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 12: The Asian Games. Lược bỏ đại từ quan hệ (omission of relative pronoun). Mệnh đề quan hệ rút gọn

  Unit 13: Hobbies

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 13: Hobbies. Nhấn mạnh chủ từ (Subject focus) , Nhấn mạnh túc từ (Object focus) , Nhấn mạnh trạng từ (Adverbial focus)

  Unit 14: Recreation

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 14: Recreation. Câu chẻ bị động (Cleft sentences in the passive)

  Unit 15: Space Conquest

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 15: Space Conquest. Phân biệt "can", "could", "be able to"

  Unit 16: The Wonders Of The World

    Bài giảng ngữ pháp tiếng anh lớp 11 Unit 16: The Wonders Of The World. Các động từ chỉ ý kiến: say, think, know, report, believe, ...