Bài giảng môn Toán lớp 12 chuyên đề Hàm Số


Bài giảng chi tiết, tóm tắt, tổng hợp các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các dạng bài tập về Hàm Số môn Toán lớp 12. Trong bài giảng có các ví dụ và cách giải chi tiết cũng như các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

Danh sách bài giảng

  I. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : sự đồng biến và nghịch biến của hàm số. Bài toán 1: Tìm khoảng đồng biến – nghịch biến của hàm số...

  II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : cực trị của hàm số. Bài toán 1: tìm điểm cực đại – cực tiểu của hàm số...

  III. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : cực trị của hàm số. Định nghĩa: Cho hàm số xác định trên D. M là GTLN của hàm số trên D nếu ...

  iV. TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : tiệm cận của đồ thị hàm số. Định nghĩa: Đường thẳng x = a là TCĐ của đồ thị hàm số y = f(x) nếu có một trong các điều kiện sau...

  V. KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. Các bài tập trắc nghiệm về khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.

  VI. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : Sự tương giao của đồ thị hàm số. Các bài tập trắc nghiệm về sự tương giao của đồ thị hàm số

  Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số bậc ba

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : Sự tương giao của đồ thị hàm số - Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số bậc ba Các bài tập trắc nghiệm về sự tương giao của đồ thị hàm số - Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số bậc ba

  Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : Sự tương giao của đồ thị hàm số - Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương. Các bài tập trắc nghiệm về sự tương giao của đồ thị hàm số - Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số trùng phương

  Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số y = ax+b/cx+d

    Bài giảng môn Toán lớp 12 Chuyên đề Hàm Số : Sự tương giao của đồ thị hàm số y = ax+b/cx+d - Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số. Các bài tập trắc nghiệm về sự tương giao của đồ thị hàm số - Sự tương giao của đường thẳng với đồ thị hàm số y = ax+b/cx+d


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập