Bài giảng môn Vật Lý lớp 12 Chương 1 Dao Động Cơ Học


Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Dao động cơ là chuyển động lặp đi lặp lại của một vật quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thường là vị trí của vật khi đứng yên.

Danh sách bài giảng

  Bài 1. Dao động điều hòa

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Bài 1 dao động điều hòa. Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian

  Tổng hợp lý thuyết bài 1 dao động điều hòa

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết Bài 1 dao động điều hòa. Dao động cơ là chuyển động lặp đi lặp lại của một vật quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng. Vị trí cân bằng thường là vị trí của vật khi đứng yên.

  Tổng hợp các công thức và các phương pháp giải trắc nghiệm bài 1 dao động điều hòa

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức và các phương pháp giải trắc nghiệm bài 1 dao động điều hòa

  Bài 2. Con lắc lò xo

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Bài 2. Con lắc lò xo. Con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng kích thước không đáng kể, có khối lượng m.

  Tổng hợp lý thuyết bài 2 con lắc lò xo

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết bài 2 con lắc lò xo. Con lắc lò xo gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k một đầu gắn cố định, đầu kia gắn với vật nặng kích thước không đáng kể, có khối lượng m.

  Tổng hợp các công thức bài 2 con lắc lò xo

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức bài 2 con lắc lò xo. Phương trình dao động: x = Acos...

  Bài 3. Con lắc đơn

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Bài 3. Con lắc đơn. Đối với đồng hồ quả lắc dùng con lắc đơn: T = T’ – T > 0 thì đồng hồ chạy chậm; T = T’ – T < 0 thì đồng hồ chạy nhanh; thời gian nhanh, chậm trong một ngày đêm (24 giờ)...

  Tổng hợp lý thuyết bài 3 con lắc đơn

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết bài 3 con lắc đơn

  Tổng hợp các công thức bài 3 con lắc đơn

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức bài 3 con lắc đơn.

  Bài 4. Dao động tắt dần dao động cưỡng bức

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Bài 4 Dao động tắt dần dao động cưỡng bức. Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng f0; tần số riêng của con lắc chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

  Tổng hợp lý thuyết bài 4 dao động tắt dần dao động cưỡng bức

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết bài 4 dao động tắt dần dao động cưỡng bức. Khi không có ma sát, con lắc dao động điều hòa với tần số riêng f0; tần số riêng của con lắc chỉ phụ thuộc vào các đặc tính của con lắc.

  Tổng hợp các công thức bài 4 dao động tắt dần dao động cưỡng bức

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức bài 4 dao động tắt dần dao động cưỡng bức

  Bài 5. Tổng hợp dao động

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Bài 5 Tổng hợp dao động. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một véc tơ quay. Véc tơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu .

  Tổng hợp lý thuyết bài 5 tổng hợp dao động

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp lý thuyết bài 5 tổng hợp dao động. Mỗi dao động điều hòa được biểu diễn bằng một véc tơ quay. Véc tơ này có gốc tại gốc tọa độ của trục Ox, có độ dài bằng biên độ dao động A và hợp với trục Ox một góc bằng pha ban đầu .

  Tổng hợp các công thức bài 5 tổng hợp dao động

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 1 dao động cơ học. Tổng hợp các công thức bài 5 tổng hợp dao động


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập