Bài giảng môn Vật Lý lớp 12 Chương 2 Sóng cơ và sóng âm


Bài giảng môn Vật Lý lớp 12 Chương 2 Sóng cơ và sóng âm. Bài giảng và trắc nghiệm về đại cương về sóng, sóng dừng, giao thoa sóng, sóng âm

Danh sách bài giảng

  Bài 1. Đại cương về sóng

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 1. Đại cương về sóng. Sóng cơ học là các dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất.

  Bài 2. Giao thoa sóng

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 2. Giao thoa sóng. Giao thoa sóng là sự tổng hợp hai hay nhiều sóng kết hợp trong không gian, trong đó có những chỗ biên độ sóng tống hợp được tăng cường hoặc giảm bớt.

  Bài 3. Sóng dừng

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 3. Sóng dừng. Sóng cơ học là các dao động cơ học lan truyền theo thời gian trong một môi trường vật chất.

  Bài 4. Sóng âm

    Bài giảng tổng hợp hệ thống lại kiến thức vật lý lớp 12. Chương 2 Sóng cơ và sóng âm . Bài 4. Sóng âm. Là sóng cơ học mà tai con người có thể cảm nhận được. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 16Hz đến 20.000Hz.


Danh sách các bài trắc nghiệm luyện tập