A.

13

B.

-3

C.

3

D.

Không tính được.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

3

Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.