A.

f'(0) = 0

B.

Không có.

C.

f'(0-) = 0; f'(0+) không có.

D.

f'(0+) = 0; f'(0-) không có.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.