Hỗn hợp X gồm Fe2O3 và Cu. Cho m gam hỗn hơp X tan hết trong dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 122,76 gam chất tan. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được dung dịch Z chứa 3 chất tan với tỉ lệ số mol 1:2:3. Dung dịch Y làm mất màu tối đa bao nhiêu gam KMnO4 trong môi trường axit sunfuric ?

A.

A. 5,688        

B.

B. 8,848        

C.

C. 73,944

D.

D. 115,024

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

+ Hòa tan hết hỗn hợp X (Fe2O3 và Cu) vào dung dịch H2SO4 loãng thu được 3 muối Fe2(SO4)3, FeSO4, CuSO4Ơ bài này cần biện luận xem 3 muối tỉ lệ mol như thế nào

Có Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 +3 H2O (1)

Fe2(SO4)3 + Cu→ CuSO4 + 2FeSO4 (2)

→ thấy nFeSO4 : nCuSO4 = 2 : 1

→ Gọi số mol của CuSO4 là x mol, FeSO4 là 2x mol và Fe2(SO4)3 dư ở (2) là 3x

+ Hòa tan X vào dung dịch HCl thu được CuCl2 : x mol,

FeCl2: 2x mol, FeCl3 : 6x mol→ x. 135 + 2x. 127 + 6x. 162,5 = 122,76 → x = 0,09 mol → nCl- = 2,16 mol

Khi cho dung dịch Y tác dụng với KMnO4 Bảo toàn electron

 

→ 5nKMnO4 = nCl- + nFeCl2 → nKMnO4 = img1= 0,468 mol

→ m = 73,944 gam. 

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.