** Một loài hoa, khi lai giữa cây quả kép, màu đỏ với cây quả đơn, màu vàng được F1 toàn hoa kép, màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 với 4 loại kiểu hình. Trong số 5.000 cây có 450 cây hoa kép, màu vàng. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng.

Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu hình hoa đơn, màu đỏ ở F2 là:

A.

59%.

B.

9%.

C.

16%.

D.

18,75%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

9%.

F1 có kiểu gen  → F2 có 4 kiểu hình trong đó có kiểu hình hoa kép, màu vàng

(A - bb) chiếm tỉ lệ  = 9%  kiểu hình hoa đơn, màu đỏ (aaB -) cũng có tỉ lệ 9%.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.