“ Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái PL sẽ bị xử lý nghiêm minh.” là một nội dung thuộc

A.

Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

 

B.

Bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

 

C.

Khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

 

D.

Ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.