1 mol ankan A khi cháy hết cho không quá 5 mol CO2. Mặt khác A tác dụng Cl2 trong điều kiện chiếu sáng (tỉ lệ mol 1 : 1), chỉ tạo một sản phẩm thế monoclor duy nhất. A là:

A.

Metan.

B.

2-metyl butan.

C.

2,2-đimetyl propan.

D.

Metan và 2,2-đimetyl propan.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Metan và 2,2-đimetyl propan.

CH4 + Cl2  HCl + CH3Cl

+ Cl2 HCl + C5H11Cl (1 đồng phân).

2,2-đimetyl propan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.