14,7 (gam) một amino axit X tác dụng với NaOH dư cho ra 19,2 (gam) muối. Mặt khác, 14,7 (gam) X tác dụng với HCl dư cho ra 18,35 (gam) muối clorua. Công thức cấu tạo thu gọn của X là:

A.

H2N-CH2-COOH.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

TN2: mHCl phản ứng = 18,35 − 14,7 = 3,65 (g) nHCl = 0,1 (mol).

MX = = 147 đvC.

TN1: nX = 0,1 (mol) Mmuối = 191.

Muối: H2NR(COONa)x R + 67x = 176

x = 2; R = 41 thõa mãn CTCT X: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...