$^{238}U$ phân rã và biến thành chì $\left( ^{206}Pb \right)$ với chu kỳ bán rã $T={{4,47.10}^{9}}$ năm. Một khối đá được phát hiện có chứa $1,19m{{g}^{238}}U$ và $^{206}Pb$. Giả sử khối đá lúc đầu không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chỉ có mặt đều là sản phẩm phân rã của $^{238}U$. Tuổi thọ của khối đá trên gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. ${{3.10}^{8}}$ năm
B. ${{2.10}^{9}}$ năm
C. ${{3.10}^{9}}$ năm
D. ${{7.10}^{9}}$ năm
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.