24Na là chất phóng xạ β- có chu kì bán rã 15 giờ và biến thành hạt nhân X. Tại thời điểm bắt đầu khảo sát thì tỉ số khối lượng $\frac{{{m}_{X}}}{{{m}_{Na}}}$ = 0,25. Hỏi sau bao lâu thì tỉ số khối lượng trên bằng 19?

A. 60 giờ
B. 30 giờ
C. 90 giờ
D. 40 giờ
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.