[2D4-1. 1-1] Gọi A,B lần lượt là điểm biểu diễn cho hai số phức z1=1+iz2=13i . Gọi M là trung điểm của AB . Khi đó M là điểm biểu diễn cho số phức nào dưới đây?

A.i .
B.22i .
C.1i .
D.1+i .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chọn C
+) A là điểm biểu diễn cho số phức z1=1+i A1;1 .
+) B là điểm biểu diễn cho số phức z2=13i B1;3 .
+) M là trung điểm của AB M1;1 .
Vậy M là điểm biểu diễn cho số phức 1i .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Tập hợp điểm biểu diễn của số phức. - Toán Học 12 - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.