${}_{92}^{238}U$ sau một số lần phân rã α và βbiến thành hạt nhân chì ${}_{82}^{206}U$ bền vững. Hỏi quá trình này đã phải trải qua bao nhiêu lần phân rã α và β ?

A. 8 lần phân rã α và 12 lần phân rã β
B. 6 lần phân rã α và 8 lần phân rã β
C. 6 lần phân rã α và 8 lần phân rã β
D. 8 lần phân rã α và 6 lần phân rã β
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.