___________came from France were really more friendly than any others.

A.

The athletes, that

B.

The athletes whom

C.

The athletes who

D.

The athletes which

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.