** A: Cây cao, a: Cây thấp; B: Quả tròn, b: Quả bầu. Mỗi gen trên 1 NST.

Nếu F1 phân li kiểu hình tỉ lệ 1 : 1 ở tính trạng kích thước, tính trạng hình dạng quả đồng tính thì kiểu gen P có thể là 1 trong bao nhiêu trường hợp?

A.

3.

B.

4.

C.

6.

D.

2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6.

Tính trạng kích thước Aa x aa. Tính trạng hình dạng quả: BB x BB; BB x Bb; BB x bb; bb x bb. Phối hợp hai cặp gen ta có 6 trường hợp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.