Alen B dài 0,221 img1m và có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua ba lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3927 nucleotit loại adenin và 5173 nucleotit loại guanin. Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Gen b có 65 chu kì xoắn.

II. Chiều dài của gen b bằng chiều dài gen B 

III. Số nucleotit từng loại của gen b là A=T= 282; G=X= 368.

IV. Dạng đột biến đã xảy ra với gen B là đột biến thay thế 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T   

A.

2

B.

1

C.

3

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: Áp dụng các công thức: CT liên hệ giữa chu kỳ xoắn và tổng số nucleotit C = img1 Nguyên tắc bổ sung: A-T,G-X;A-U   CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit L= img2  CT tính số liên kết hidro : H = 2A +3G Số nucleotit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi n lần: Nmt = Nimg3 (2n – 1).

Cách giải: Tổng số nucleotit của gen là: N img4  HB = 2AB + 3GB = 1669 Ta có hệ phương trình img5  gen Bb nguyên phân bình thường hai lần liên tiếp, môi trường nội bào đã cung cấp 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại vitôzin Amt = (AB + Ab)(23 – 1) = 3927 → Ab = 280 Gmt = (GB + Gb)(23 – 1) = 5173 → Gb = 370 Dạng đột biến này là thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X Xét các phát biểu: I đúng, số chu kỳ xoắn là: C = N:20 = 65 II đúng vì đây là đột biến thay thế III Sai IV sai

Vậy đáp án là A  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...