Alen B ở sinh vật nhân sơ bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở giữa vùng mã hóa của gen tạo thành alen b, làm cho côdon 5'UGG 3'trên mARN được phiên mã từ alen B trở thành côdon 5'UGA3' trên mARN được phiên mã từ alen b, Trong các dự đoán sau đây, có bao nhiêu dự đoán đúng? I. Alen B ít hơn alen b một liên kết hiđrô. II. Chuỗi polipeptit do alen B quy định tổng hợp khác với chuỗi polipeptit do alen b quy định tổng hợp 1 axit amin. III. Đột biến có thể làm thay đổi chức năng của prôtêin và biểu hiện ngay ra kiểu hình ở cơ thể sinh vật. IV. Chuỗi polipeptit do alen B quy định tổng hợp dài hơn chuỗi polipeptit do alen b quy định tổng hợp.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Trên mARN do alen B: 5'UGG 3' → mạch gốc: 3' AXX 5' Trên mARN được phân mã từ alen b: 5' UGA 3' (bộ ba kết thúc) → mạch gốc: 3' AXT 5' → ĐB thay thế G-X bằng A-T → giảm 1 liên kết hidro (I) Sai (II) Sai vì xuất hiện bộ ba kết thúc → chuỗi polipeptit do alen b quy định tổng hợp sẽ ngắn hơn so với chuỗi do alen B quy định tổng hợp (III) Đúng (IV) Đúng

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.