Amin X đơn chức. X tác dụng với HCl thu được muối Y có công thức RNH3Cl. Trong Y, clo chiếm 32,42% về khối lượng, Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là: 

A.

3. 

B.

5. 

C.

4. 

D.

2. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  img2  img3 no, mạch hở. Các đồng phân cấu tạo thỏa mãn X là:                          https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/44467822_516319692218427_2862101291918688256_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent.fhan3-3.fna&oh=ef1ca333e7e1087bf36ae64c3032f1e6&oe=5C53E388 img5 X có 4 công thức tạo.  

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...