Ảnh hưởng của gốc C6H5 đến nhóm NH2 trong phân tử anilin thể hiện qua phản ứng giữa anilin với chất nào sau đây?    

A.

A. Quỳ tím (không đổi màu).        

B.

B. Dung dịch HCl.  

C.

C. Nước brom.        

D.

D. Dung dịch H2SO4.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gốc C6H5 hút e làm cho mật độ e trên nguyên tử N giảm;

=> Tính bazơ giảm nên quỳ tím không đổi màu.

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.