Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với:

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch NaOH.

C.

Dung dịch NaCl.

D.

Nước Br2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Nước Br2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.