Axit claiđic C17H33COOH  là một axit không no, đồng phân của axit oleic. Khi oxi hoá mạnh axit claidic bằng KMnO4 trong H2SO4 để cắt liên kết đôi CH=CH thành hai nhóm –COOH người ta được hai axit cacboxylic có mạch không phân nhánh C9H18O2 (X), C9H16O4 (Y). CTCT của axit claiđic là :

A.

CH3[CH2]4CH=CH[CH2]9COOH

B.

CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH.

C.

CH3[CH2]9CH=CH[CH2]5COOH.

D.

CH3[CH2]8CH=CH[CH2]6COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

X là  axit no, đơn chức, mạch không phân nhánh, Y là axit no, 2 chức

X có CTCT là CH3[CH2]7COOH

Y có CTCT là HOOC-[CH2]7-COOH

Vậy CTCT của axit claiđic là: CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...