Ba bạn img1 viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn img2. Xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng.

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Số phần tử không gian mẫu : img1. Vì trong 14 số tự nhiên thuộc đoạn img2 có : 5 số chia cho 3 dư 1; 5 số chia cho 3 dư 2; 4 số chia hết cho 3.Để tổng 3 số chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau: TH1: Cả 3 chữ số đều chia hết cho 3 có :img3 (cách). TH2: Cả 3 số chia cho 3 dư 1 có: img4 (cách). TH3: Cả 3 số chia cho 3 dư 2 có: img5(cách). TH4: Trong 3 số có một số chia hết cho 3; một số chia cho 3 dư 1; một số chia 3 dư 2 được ba người viết lên bảng nên có: img6(cách). Gọi biến cố E:” Tổng 3 số chia hết cho 3” Ta có : img7. Vậy xác suất cần tính: img8.

Vậy đáp án đúng là A.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.