Ba is in his room. He _______ the guitar now.

A.

was playing

B.

played

C.

is playing

D.

will play

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.