Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen Ab/aB Dd thực hiện quá trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, trong các tỉ lệ giao tử dưới đây, có tối đa bao nhiêu tỉ lệ giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của ba tế bào trên?

a. 1 : 1                 b. 1 : 1 : 1 : 1                c. 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1                d. 1 : 1 : 2 : 2  

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quá trình giảm phân không xảy ra hoán vị gen nên sẽ tạo ra tối đa 4 loại giao tử có các trường hợp sau:  3 tế bào có cùng một kiểu giảm phân → Tỉ lệ giao tử được tạo ra là 1 : 1; 2 tế bào có cùng một kiểu giảm phân; tế bào còn lại có kiểu giảm phân khác → Tỉ lệ giao tử được tạo ra là 1 : 1 : 1 : 1.

Vậy đáp án đúng là C   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.