Bậc dinh dưỡng nào sau đây dễ bị tuyệt chủng nhất?

A.

Bậc dinh dưỡng thứ nhất.

B.

Bậc dinh dưỡng thứ 2.

C.

Bậc dinh dưỡng thứ 3.

D.

Bậc dinh dưỡng thứ 4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Bậc dinh dưỡng cao nhất có năng lượng thấp nhất và dễ tuyệt chủng nhất.

Vạy đáp án là D  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.