Bác Tư hái cà phê trong 3 ngày. Ngày thứ nhất hái được $\frac{1}{3}$ tấn, ngày thứ hai được $\frac{1}{4}$ tấn, ngày thứ ba hái được $\frac{1}{{12}}$ tấn. Hỏi trung bình mỗi ngày bác Tư hái được bao nhiêu tấn cà phê?

A.

$\frac{2}{9}$ tấn

B.

$\frac{2}{3}$ tấn

C.

$\frac{1}{3}$ tấn

D.

$\frac{1}{9}$ tấn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trung bình mỗi ngày bác Tư hái được số tấn cà phê là: $\left( {\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{{12}}} \right):3 = \frac{2}{9}$ (tấn) Đáp số: $\frac{2}{9}$ tấn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...