Bài học kinh nghiệm từ việc kí kết Hiệp định Sơ bộ (6-2-1946) được đảng ta vận dụng như thế nào tỏng chính sách đối ngoại hiện nay?

A.

         Lợi dụng sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế.

B.

         Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược.

C.

         Kiên trì trong đấu tranh bảo vệ lợi ích quốc gia.

D.

         Sư đồng thuận trong việc giải quyết tranh chấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cách giải: Cứng rắn về nguyên tắc: luôn giữ vững nguyên tắc đàm bảo chủ quyền của đất nước. Mầm dẻo về sách lược: kí với Pháp bản Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) để tránh tình trạng cùng một lúc phải đối phó vói nhiều kẻ thù cùng một lúc. Loại bỏ được quân Trung Hoa Dân Quốc về nước, tạo điều kiện cho ta có thời gian để chuẩn bị lực lượng.        Đáp án đúng là B!   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.