Bài thơ "Đêm nay Bác không ngủ" thuộc thể thơ nào?

A.

Ngũ ngôn tứ tuyệt

B.

Thất ngôn tứ tuyệt

C.

Lục bát

D.

Tự do

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.