Bản chất xã hội của pháp luật thể hiện như thế nào?

A.

Pháp luật được ban hành vì sự phát triển của xã hội.

B.

Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

C.

Pháp luật bảo vệ quyền tự do, dân chủ rộng rãi cho nhân dân lao động.

D.

Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Pháp luật bắt nguồn từ xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện, vì sự phát triển của xã hội phản ánh bản chất xã hội của pháp luật.

Vì vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.