Báo Thanh niên ra số đầu tiên vào thời gian nào?

A.

Ngày 9 - 7 - 1925

B.

Ngày 2 1 - 6 - 1925.

C.

Ngày 21 - 6 - 1927.

D.

Ngày 9 - 7 - 1927.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 2 1 - 6 - 1925.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.