Bảo vệ tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cao quý của ai sau đây?

A.

Tổ chức.

B.

Công dân.

C.

Cộng đồng. 

D.

Xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Công dân.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.