Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về?

A.

Quyền và bổn phận.

B.

Quyền và nghĩa vụ.

C.

Trách nhiệm pháp lý.

D.

Trách nhiệm đạo đức.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

Vậy đáp án đúng là C         

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.