Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo
+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”

D.

Tất cả cùng đúng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

“Đường cách mệnh”

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.