Bề mặt catốt của một tế bào quang điện nhận được công suất chiếu sáng P = 5 mW từ chùm bức xạ có bước sóng

λ = 0,45 μm. Số photon mà catốt nhận được trong một giây là:                 

A.

A. 1,13.1016.

B.

B. 1,57.106.

C.

C. 1,40.1016.

D.

D. 2,2.1016.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Công suất: img1 photon/s 

      Đáp án A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.