Bệnh máu khó đông ở người di truyền do một đột biến gen lặn trên NST giới tính X. Tỉ lệ giao tử chứa đột biến gen lặn chiếm 1% trong một cộng đồng. Tần số đàn ông có thể biểu hiện bệnh này trong cộng đồng là bao nhiêu?

A.0,1
B.0,01
C.0,005
D.0,99
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Tỉ lệ giao tử trong một cộng đồng = tần số alen ð  Tần số alen lặn là 0,01 Bệnh máu khó đông trên NST giới tính X ð  Tỉ lệ đàn ông mắc bệnh là : 0,01

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.