Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào:

A.

Cách kích thích cho vật dao động.

B.

Cách chọn trục tọa độ.

C.

Cách chọn gốc thời gian.

D.

Viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cách kích thích cho vật dao động.

Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào cách kích thích tho vật dao động.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.