Biết: 4,56 + x = 17,09, giá trị của x là một số:

A.

bé hơn 12,7

B.

lớn hơn 12,7

C.

bé hơn 12,5

D.

lớn hơn 12,55

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 4,56 + x = 17,09 x = 17,09 – 4,56 x = 12,53. Vậy giá trị của x là một số bé hơn 12,7.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.