Biết $\frac{1}{4}$ của một bao gạo cân nặng 10kg. Hỏi $\frac{2}{5}$ của bao gạo đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A.

16kg

B.

22kg

C.

20kg

D.

26kg

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Bao gạo đó cân nặng là: $10 \times 4 = 40\left( {kg} \right)$ $\frac{2}{5}$ bao gạo đó cân nặng là: $40 \times \frac{2}{5} = 16$ (kg) Đáp số: 16kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.