Biết một tam thức bậc 2 có tích 2 nghiệm bằng 4. Tính modun của nghiệm phức đó.

A.

4

B.

2

C.

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Với img1 là nghiệm phức của tam thức bậc 2 thì img2.

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.