Biết một vòi nước chảy vào một bể (không có nước) thì sau 5 giờ sẽ đầy bể. Người ta mở cùng một lúc ba vòi nước như thế cho chảy vào bể đó (bể không có nước). Hỏi sau 1 giờ thì còn mấy phần bể chưa có nước?

A.

$\frac{2}{5}$ bể

B.

$\frac{1}{5}$ bể

C.

$\frac{3}{5}$ bể

D.

$\frac{2}{3}$ bể

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:1 giờ mỗi vòi chảy được số phần bể là: $\frac{1}{5}$ (bể) Sau 1 giờ ba vòi chảy được số phần bể là: $\frac{1}{5} \times 3 = \frac{3}{5}$ (bể) Sau 1 giờ còn số phần bể chưa chứa nước là: $1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$ (bể) Đáp số: $\frac{2}{5}$ bể

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...