Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là

A.

thưong mại thế giới phát triển mạnh

B.

vai trò công ty xuyên quốc gia giảm

C.

các nước nâng cao quyền tự chủ về kinh tế

D.

đầu tư ra nước ngoài giảm nhanh

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế là thưong mại thế giới phát triển mạnh, đầu tư nước ngoài tăng nhanh, thị trường tài chính quốc tế mở rộng, các công ti xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...