Biểu hiện ưu thế lai giảm dần từ F2  trở đi, vì:

A.

Các gen có lợi kém thích nghi dần.

B.

Các gen có lợi bị hòa lẫn bởi các gen có hại.

C.

Tính chất dị hợp giảm, đồng hợp tăng.

D.

Xuất hiện hiện tượng phân li kiểu hình.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tính chất dị hợp giảm, đồng hợp tăng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...