Biểu thức của điện tích trên tụ điện của một mạch dao động LC là q = q0cos(ωt). Sau 1/8 chu kì dao động thì tỉ số giữa năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch bằng:

A.

 = 1.

B.

 = π.

C.

 = .

D.

   = .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

 = 1.

Năng lượng điện trường của mạch dao động là: WC

Cường độ dòng điện trong mạch: i = q' = –q0ωsinωt

Năng lượng từ trường trong mạch là: WL

Tỉ số của năng lượng từ trường và năng lượng điện trường được xác định: 

Vào thời điểm  = 1.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.