Biểu thức $\frac{1}{2+\sqrt{5}}$+$\frac{1}{2-\sqrt{5}}$ có giá trị bằng

A.

- 4

B.

4

C.

1

D.

$\frac{-1}{2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:$\frac{1}{2+\sqrt{5}}$+$\frac{1}{2-\sqrt{5}}$ =$\frac{2-\sqrt{5}+2+\sqrt{5}}{(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})}=\frac{4}{4-5}=-4$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.