Blacken the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction:

Some engineers have predicted that, within twenty years, automobiles will be make almost completely of plastic.  

A.

A. have predicted

B.

B. will be

C.

C. make

D.

D. of plastic

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

will be make ---> will be made

Ở đây phải sử dụng dạng bị động vì chủ ngữ là vật.

Dịch: Một số kỹ sư đã dự đoán rằng, trong vòng hai mươi năm, ô tô sẽ được làm gần như hoàn toàn bằng nhựa.    

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.