Bốn vật kích thước nhỏ A,B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B nhiễm điện 

A.

B âm, C âm, D dương

B.

B âm, C dương, D âm 

C.

B âm, C dương, D dương 

D.

B âm, C dương, D dương 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Xác định dấu dựa vào đặc điểm của lực Culong

+ Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau

+ Hai điện tích trái dấu thì hút nhau

B âm, C dương, D âm 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.